Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ‘Neurographica Center Belgium’ de organisatie vertegenwoordigd door Aleksandra Staal gevestigd op het adres Valvekenstraat 79a, 2275 Lille in Belgie. Zij werkt onder ondernemingsnummer & btw-nummer BE 0776.373.350. Het ‘Neurographica Center Belgium’ is een commerciële naam.


1.2 Klant: de (natuurlijke) persoon aan wie Neurographica Center Belgium een product in de vorm van een dienst of fysiek of digitaal product verkoopt.


1.3 Licentienemer: de klant (natuurlijke persoon) met wie Neurographica Center Belgium een overeenkomst heeft gesloten.


1.4 Deelnemer: de klant (natuurlijke persoon) die aangemeld is om een online workshop of online cursussen te volgen.


1.5 Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Neurographica Center Belgium en de Klant of Licentienemer of Deelnemer op grond waarvan Neurographica Center Belgium aan de Klant of Licentienemer of Deelnemer diensten verleent of producten verkoopt.


1.6 Onder ‘digitale workshop’ of ‘online cursus’ of ‘online workshop’ wordt bedoeld een, door Neurographica Center Belgium, online georganiseerde actviteit bestaande uit één of meerdere sessies waarvoor deelnemers zich kunnen aanmelden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Neurographica Center Belgium en op alle overeenkomsten gesloten met Neurographica Center Belgium.

 

2.2 Neurographica Center Belgium is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per email bekend gemaakt en treden veertien dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

 

2.3 Indien de Klant of de Licentienemer of Deelnemer of Deelnemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Neurographica Center Belgium tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

 

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Neurographica Center Belgium zijn vrijblijvend en kunnen binnen 14 werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. 

 

3.2 De overeenkomst tussen Neurographica Center Belgium en de Klant of Licentienemer of Deelnemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop van een product of dienst en vervolgens af te rekenen. Dus pas wanneer een betaling tot stand is gekomen, is er sprake van een overeenkomst.


3.3 Als klant niet kan deelnemen aan de live online workshops kan de klant de inschrijving voor een online workshops niet aan iemand anders overdragen. De online workshop wordt opgenomen en achteraf beschikbaar gesteld aan de klant in de vorm van een replay-video van de opname.

 

Artikel 4 – Diensten via Huddle 

4.1 Neurographica Center Belgium verleent aan de Klant/Licentienemer/Deelnemer toegang tot de leerplatformen en/of de Neurographica communities die door Neurographica Center Belgium worden aangeboden. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

 

4.2 Het gebruiksrecht als Klant is niet overdraagbaar. Het is de Klant niet toegestaan om het gebruikrecht te verkopen, te verhuren of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van derden te stellen. 

 

4.3  Het delen de inloggegevens van de online leeromgeving van Neurographica Center Belgium met anderen is in geen enkel geval toegestaan.

 

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 Bij aankoop van de online basiscursus Neurographica Take-off krijgt de Klant levenslang* toegang tot de materialen die tot de basiscursus Neurographica Take-off horen in het online leerplatform van het Neurographica Center Belgium. Na de betaling van de online basiscursus Neurographica Take-off krijgt de Klant toegang tot het online leerplatform van het Neurographica Center Belgium ten minste zeven dagen vóór de eerste volgende startdatum van basiscursus Neurographica Take-off. 

 

5.2 Onder levenslang* wordt bedoeld: zo lang als de dienst aangeboden wordt. 


5.3 Op de dag van een aankoop van een opgenomen digitale workshop krijgt de Klant zes maanden toegang tot een replay-video van de opname van de workshop in het online leerplatform van het Neurographica Center Belgium.

 

Artikel 6 – Rechten en plichten Neurographica Center Belgium

6.1 Het Neurographica Center Belgium bepaalt de frequenties van de workshops, cursussen en sessies. De sessies kunnen mogelijk komen te vervallen als gevolg van vakantie, ziekte, dan wel andere verplichtingen. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen. 

 

6.2 Zowel online als live trainingen kunnen gemaximeerd worden qua aantal deelnemers.

 

6.3 De Neurographica Center Belgium spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. 

 

6.4 De Neurographica Center Belgium kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met nieuwe curssusen, workshops, modules of documenten. Deze curssusen, workshops, modules of documenten kunnen aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden en vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. 

 

Artikel 7 – Rechten en plichten Klant of Licentienemer

7.1 De Klant mag enkel gebruik maken van het materiaal ten eigen titel.

 

7.2 De Licentienemer verbindt zich er uitdrukkelijk toe het materiaal enkel en alleen te gebruiken in het kader van individuele coaching. In geen enkel geval mag het materiaal uitgeleend worden aan derden of getoond worden in workshop of cursus. 

 

7.3 De Klant/Licentienemer/Deelnemer verbindt zich ertoe het materiaal nooit te verspreiden of op een andere manier dit materiaal te delen. Zo wel, dan is de Klant/Licentienemer/Deelnemer verantwoordelijk voor de gevolgen en de kosten die volgen uit het recupereren van al het onterecht gedeelde materiaal en dit vanaf deze overeenkomst is ingegaan. Daarnaast kan de Klant/Licentienemer/Deelnemer ook gerechtelijk vervolgd worden en wordt er een schadevergoeding van €5000 per inbreuk gerekend. 

 

Artikel 8 - Vergoedingen en prijzen

8.1 De prijzen van producten van het Neurographica Center Belgium staan op www.neurographicacenter.be vermeld en zijn inclusief BTW (Belgie).


8.1 Het Neurographica Center Belgium heeft te allen tijde het recht de toegang tot de leerplatform te blokkeren als de betaling niet tijdig gebeurt, wanneer de Klant de ethische code niet respecteert of in geval deze overeenkomst niet nageleefd wordt. 

 

8.2 Eventuele klachten betreffende facturen dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 kalenderdagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren.

 

Artikel 9 – Annulering door Klant

9.1 Live of online workshop of cursus (exclusief zelfstudie via leerplatfrom): bij annulatie tot een week op voorhand is de Klant 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Annuleert de Klant minder dan een week op voorhand, dan is de Klant het volledige bedrag verschuldigd.


9.2 De Klant kan zich kosteloos laten vervangen voor een offline cursus, workshop of event door iemand die aan de vereisten voor deelname voldoet (zie voorwaarden op https://neurographicacenter.be).

 

9.3 Indien er kosten verbonden zijn die al gemaakt zijn (bvb. commissies van banken, betalingssystemen, betaling voor uitgenodigde sprekers, betaling voor de huur van het trainingsplatform en een platform voor het houden van live en (of) online evenementen…) is de klant 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd ongeacht de termijn van annulatie. 

 

9.4 Coaching: Annuleert de klant een coaching sessie minder dan 24u voor het geplande aanvangsuur, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze volledig te betalen.

 

9.5 De online aankoop van de community voor de periode van 1 jaar wordt automatisch verlengd. Indien de klant wenst te annuleren, is een schriftelijke opzegging nodig 1 maand voor het einde van de overeenkomst. 

 

Artikel 10 - Disclaimer

10.1. Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming voor om een (online) cursus, programma, coaching traject te mogen volgen. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

10.2. Neurographica@ is geen therapie-, wel een coaching methode. Coaching is niet bedoeld om therapie of een medische behandeling van welke aard dan ook te vervangen. Coaching is bovendien een tweerichtingsverkeer. Het is bedoeld om de klant in beweging te zetten. De juiste instelling om aan een traject, cursus of programma te beginnen is dan ook belangrijk. Persoonlijke ontwikkeling en de implementatie van adviezen is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de klant.

10.3. Coaching is niet bedoeld om het innerlijk werk van de klant over te nemen.

10.4. Aleksandra Staal is een gecertificeerde Neurographica@ instructeur en Neurographica@ coach. De klant wordt steeds door haar persoonlijk begeleid, zijn het online of offline.

10.5. Aleksandra Staal heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst, traject of product te weigeren.

10.6. Alle documenten (al dan niet juridisch), teksten, concepten, afbeeldingen, tekeningen op de website https://neurographicacenter.be/ en https://neurographicacenter.be/ zijn auteursrechtelijk beschermd. Zo ook de volledige inhoud van de online academie Neurographica Center Belgium. Het is niet toegestaan hier iets van te gebruiken/kopiëren/reproduceren/verspreiden. Elke inbreuk wordt juridisch opgevolgd.

 

Artikel 11 – Annulering door Neurographica Center Belgium

11.1 In geval van annulatie door Neurographica Center Belgium, wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie van een workshop of training kan gebeuren als er onvoldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht. 

Ook individuele sessies kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht geannuleerd of verzet worden.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendommen

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de trainingen en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Neurographica Center Belgium ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder zijn begrepen kennisprogramma’s, teksten, designs, waaiers, boeken, e-books, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Neurographica Center Belgium.

 

12.2 Het is de Klant of Licentienemer niet toegestaan om de dienst/product of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

 

12.3 De Klant of Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.


12.4 De Klant stemt in met het gratis gebruik van foto's van tekeningen en reviews die gemaakt zijn in het kader van cursussen en workshops van Neurographica Center Belgium door, voor reclamedoeleinden van Neurographica Center Belgium.

 

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Neurographica Center Belgium is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 

Onder overmacht wordt mede verstaan:
 a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Neurographica Center Belgium
 b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
 c) belemmeringen als gevolg van de door de Klant of Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
 d) brand
 e) ongeval of ziekte

 f) door Neurographica Center Belgium onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Neurographica Center Belgium afhankelijk is 

 g) pandemie


13.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft de Klant of Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Neurographica Center Belgium tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

 

13.3 Indien Neurographica Center Belgium door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant of Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 

Artikel 14 – Privacy

14.1 Neurographica Center Belgium respecteert de privacy van de Klant of Licentienemer. Neurographica Center Belgium zal de persoonsgegevens van de Klant of Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacy policy die op de website van Neurographica Center Belgium is in te zien. De Klant of Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 15 - Advisering en kennisdeling

15.1 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of uiterlijk 7 dagen na een training, workshop, cursus, event of coaching sessie. Neurographica Center Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken van derden (bv. trainingslocatie).

 

15.2 Neurographica Center Belgium heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een training, workshop, cursus, event of coaching sessie te weigeren.

 

15.3 De aansprakelijkheid van de Neurographica Center Belgium is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering "beroepsaansprakelijkheid".

 

15.4 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen/Herentals bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

15.5 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van de Neurographica Center Belgium.

 

15.6 Elke inschrijving of aankoop betekent aanvaarding door de Klant van deze algemene voorwaarden. De voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website https://neurographicacenter.be/